دسته: مسئولین

رییس انجمن سامبو کشور

ورزش رزمی سامبو زیر نظر فدراسیون ورزش های رزمی قرار دارد و توسط آقای عباسعلی اکبری در ایران بنیانگذاری شده است. اقای اکبری نایب رییس اتحادیه سامبو آسیا نیز می باشند.